اثرات تنش خشکی آخر فصل بر روی خصوصیات زراعی و فیزیولژیکی ارقام جو

اثرات تنش خشکی آخر فصل بر روی خصوصیات زراعی و فیزیولژیکی ارقام جو

 

عنوان پایان نامه : اثرات تنش خشکی آخر فصل بر روی خصوصیات زراعی و فیزیولژیکی ارقام جو

پایان نامه آماده رشته مهندسی کشاورزی با گرایش زراعت

چکیده: جو یک گیاه زراعی مهم است که در مقایسه با سایر گیاهان زراعی در نواحی نیمه خشک به کمبود آب سازگاری پیدا کرده است. تنش خشکی آخر فصل یکی از عوامل محدود کننده رشد و تولید گیاهان زراعی از جمله جو در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. به منظور بررسی واکنش ارقام جو زمستانه و بینابین به تنش خشکی آخر فصل آزمایشی به صورت بلوک های کامل تصادفی با 15 رقم لاین و دو شاهد در دو محیط آبیاری کامل و تنش خشکی آخر فصل (بعد از گرده افشانی) به صورت جدا گانه در سه تکرار اجرا گردیده و کلیه عملیات تهیه زمین و مراقبت های زراعی برای هر دو آزمایش بطور یکسان اعمال گردید. نتایج نشان داد که تنش خشکی آخر فصل نسبت به شرایط نرمال، صفات ارتفاع بوته، زمان تا رسیدگی، طول دوره پر شدن دانه، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه را به ترتیب 11% ، 3% ، 12% ، 9% ، 10% ، 22 % و 17% کاهش داد. کاهش عملکرد ناشی از تنش خشکی آخر فصل بین 200 تا 1600 کیلو گرم در هکتار بین ارقام مورد بررسی متغیر بود و بطور متوسط 800 کیلوگرم کاهش عملکرد دانه را نشان دادند. رقم 14 با متوسط عملکرد دانه 88/5 تن در شرایط نرمال و 3/5 تن در شریط تنش نسبت به سایر لاین ها برتری نشان داد. رقم 14 در شرایط تنش نسبت به ارقام شاهد ماکویی و CB-74-2 بترتیب 38 و 20% افزایش عملکرد نشان داد. ارزیابی ارقام با استفاده از شاخص های مختلف تحمل نشان داد که رقم 14 از تحمل به خشکی بالاتری نسبت به بقیه برخوردار است و ارقام 2و15 نیز لاین های برتر بودند. همبستگی مثبت و معنی دار شاخص های MP، GMP، STI و HARM با عملکرد دانه در شرایط نرمال و تنش نشان داد که این شاخص ها می توانند جهت شناسایی ژنوتیپ های متحمل به خشکی و پر محصول برای هر دو شرایط محیطی بکار روند.

واژه های کلیدی: جو، تنش خشکی، شاخص های تحمل به خشکی

فهرست مطالب:

 • چکیده
 • مقدمه
 • فصل اول: بررسی منابع
 • کلیات
 • تاریخچه و منشأ جو
 • اهمیت و موارد مصرف جو
 • طبقه بندی جو
 • سازگاری جو
 • ارقام جو
 • خصوصیات گیاه شناسی جو
 • شرایط اقلیمی مطلوب برای رشد و نمو جو
 • سطح زیر کشت و عملکرد جو
 • سطح زیر کشت
 • میزان تولید
 • عملکرد در هکتار
 • آب و نقش آن در گیاه
 • کمیت و چگونگی توزیع آب در ایران
 • تنش
 • تنش خشکی
 • تنش خشکی و مراحل رشد و نمو گیاه
 • اثر تنش خشکی بر روی برخی از صفات زراعی جو
 • تعداد پنجه
 • ارتفاع بوته
 • طول پدانکل و طول سنبله
 • اثر تنش خشکی بر روی عملکرد دانه
 • اثر تنش خشکی بر روی اجزای عملکرد
 • تعداد پنجه بارور (سنبله) در واحد سطح
 • تعداد دانه در سنبله
 • وزن دانه
 • تنش خشکی و عملکرد بیولوژیک
 • اثر تنش خشکی بر روی شاخص برداشت
 •  شاخص های مقاومت به تنش
 • اهداف
 • فصل دوم: مواد و روشها
 • خصوصیات اقلیمی و خاک محل اجرای آزمایش
 • مشخصات طرح آزمایشی و ارقام مورد آزمایش
 • تهیه زمین، کاشت ، مراقبت‌های زراعی ، برداشت و یادداشت برداری
 • محاسبات آماری
 • فصل سوم: نتایج و بحث
 • صفات مورفولوژیکی
 • ارتفاع بوته
 • زمان تا سنبله رفتن
 • زمان تا رسیدگی
 • طول دوره پر شدن دانه
 • اجزای عملکرد
 • وزن هزار دانه
 • تعداد دانه در سنبله
 • تعداد سنبله در متر مربع
 • عملکرد دانه
 • عملکرد بیولوژیکی
 • شاخص برداشت
 • ارزیابی ارقام  بر اساس شاخص های مختلف خشکی
 • نتیجه گیری
 • پیشنهادات
 • ضمایم
 • فهرست منابع
 • چکیده انگلیسی

...

فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 85

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

/ 1 نظر / 11 بازدید
احمد

چگونه این پایان نامه را دانلود کنم