بررسی مقایسه ای انسجام واژگانی در متون ورزشی در دو زبان فارسی و انگلیسی

بررسی مقایسه ای انسجام واژگانی در متون ورزشی در دو زبان فارسی و انگلیسی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد گروه زبانشناسی

عنوان پایان نامه: بررسی مقایسه ای انسجام واژگانی در متون ورزشی در دو زبان فارسی و انگلیسی

Subject: The Contrastive Study Of Lexical Cohesion in English and Persion in Journalistic Sport Texts.

مقدمه: زبان وسیله بیان مفاهیم و ارتباط میان انسانهاست و مطالعه و توصیف آن باید صور و اشکال زبانی را در رابطه با ایفای این نقش ارتباطی ، بررسی کند . شاخه ای از زبانشناسی که دراین رابطه و جهت بررسی زبان در کاربرد آن به وجود آمده است ، تحلیل کلام است . تحلیل کلام به بررسی ارتباط بین زبان و بافت های می پردازد که در آنها به کار برده می شود . تحلیل کلام از چهار چوب جمله پا را فراتر گذاشته و به بررسی روابط برون جمله ای می پردازد .یکی از گرایش های تحلیل کلام ، زبانشناسی متن است که به عملکرد عناصر زبانی در مرودات بین انسانها در چهار چوب متن علاقه مند است . اینکه ساختمان و آرایش متن چه تأثیری در نقش عناصر زبانی در ارتباط بین افراد دارد . تحلیل کلام به نحوه کنش و واکنش عوامل متعدد در فرایند سخن ، چگونگی رد و بدل کردن پیام بین پاسخگویان و به طور کلی ماهیت جریان متبلور شدن معنا در صورتهای زبانی را مطالعه می کند . البته تحلیل کلام نمی تواند خود فرایند سخن را که یک فرایند ذهنی و ما قبل متن است ، مورد مطالعه قرار دهد .

چکیده: این پژوهش قصد دارد فراوانی و کاربرد انواع مختلف انسجام واژگانی را از متون مطبوعاتی ورزشی در دو زبان انگلیسی و فارسی و همچنین تراکم پیوندهای انسجامی را در هر گروه از این متنها، تعیین نماید.داده های این پژوهش شامل 50 متن ورزشی از نشریه روز ایران کیهان بین المللی و ایرانیوز به به زبان انگلیسی و کیهان و ایران به زبان فارسی ،در دو گروه فارسی و انگلیسی می باشد.تجزیه و تحلیل و طبقه بندی این پژوهش براساس چهار چوب نظریه ی هالیدی و حسن(1976)و هالیدی(1985) صورت پذیرفته است. در این تجزیه و تحلیل،توزیع انواع انسجام واژگانی از نقطه نظر آماری مود محاسبه و بررسی قرار گرفته است.نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که :

واژگان کلیدی : انسجام واژگانی، تکرار، مترادف، رابطه جزء کل، با هم آیی، مشمول معنایی، واژه عام ، متضاد، مترادف، پیوند های واژگانی

Kayhan international and Iran news in English and kayhan and Iran in Persian. The total numbe

فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • فصل اول کلیات
 • بیان مسئله
 • سوالات تحقیق
 • فرض تحقیق
 • اهداف و اهمیت تحقیق
 • تحدید حوزه تحقیق
 • محدودیت های تحقیق
 • اصطلاحات کلیدی
 • تحلیل کلام
 • کلام
 • انسجام واژگانی
 • تکرار
 • هم معنایی
 • واژه عام
 • هم آئی
 • شمول معنایی
 • رابطه جزء کل
 • متضاد
 • فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تاریخی تحقیق
 • مقدمه
 • کلام(Discourse)
 • تحلیل کلام
 • زبان شناسی متن با فتار
 • ساخت طرحواره ای
 • ساخت متنی جمله
 • انسجام
 • انسجام واژگانی
 • مروری بر پیشینه ی تاریخی تحقیق
 • فصل سوم:مراحل و روش تحقیق
 • مقدمه
 • مراحل و روش  تحقیق
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده هانتایج  و بحثپیشنهادات
 • مقایسه تکرار در دو گروه فارسی و انگلیسی
 • مقایسه هم معنایی در دو گروه فارسی و انگلیسی
 • مقایسه هم آیی  در دو گروه فارسی و انگلیسی
 • مقایسه رابطه جزء کل در دو گروه فارسی و انگلیسی
 • مقایسه واژه عام در دو گروه فارسی و انگلیسی
 • مقایسه شمول معنایی در دو گروه فارسی و انگلیسی
 • مقایسه متضاد در دو گروه فارسی و انگلیسی
 • مقایسه تکلی بین دو گروه فارسی و انگلیسی
 • تراکم انسجام واژگانی در متون ورزشی در دو گروه فارسی و انگلیسی
 • بحث و نتیجه گیری
 • پیشنهادات
 • منابع و ماخذ
 • واژه نامه فارسی – انگلیسی
 • واژه نامه انگلیسی – فارسی
 • پیوست
 • فهرست نام ها
 • چکیده انگلیسی

...

فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 92

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

/ 0 نظر / 11 بازدید